Stadgar

SYFTE

§1 Organisationens namn är Riksorganisationen Auktoriserade Dramapedagoger (RAD). RAD är en ideell förening för yrkesutbildade dramapedagoger.

§2 RAD:s uppgift är

 • att bevilja auktorisationer som dramapedagog till person som uppfyller de krav som är fastställda i RAD:s stadgar
 • att verka för att dramapedagog-utbildningen i Sverige i samstämmighet med RAD:s syn på dramapedagogarbetet
 • att söka olika former av samarbete med andra organisationer som är berörda av drama
 • att söka kontakt och samarbete med andra yrkesutövare som använder drama som metod
 • att främja och stödja forskning på dramaområdet
 • att verka för medlemmarnas yrkesmässiga intressen, bland annat i kontakt med myndigheter, organisationer, institutioner och närliggande yrkesgrupper
 • att verka för dramapedagogernas yrkesstatus
 • att verka för ökad kännedom om drama
 • att i sitt arbete verka för yttrandefrihet och demokratiska arbetsformer

 

MEDLEMSSKAP

§3 Rätt till medlemskap/auktorisation äger varje enskild person som uppfyller något av följande krav, samt arbetar enligt organisationens stadgar.
Vid ansökningstillfället skall personen vara yrkesverksam som dramapedagog eller stå till arbetsmarknadens förfogande inom yrkesfältet.

 • A – genomgått av RAD godkänd dramapedagogisk yrkesutbildning.
 • B – genomgått annan pedagogisk/socialpedagogisk yrkesutbildning på högskolenivå samt högskolekurser i dramapedagogik (pedagogiskt drama, dramakommunikation, äldre yrkesinriktade kurser i dramatik eller motsvarande) minst 60 hp samt därefter arbetat minst 300 dokumenterade uvt som dramapedagog.
 • C – genomgått 2- eller 3-årig teaterpedagogutbildning vid folkhögskola/högskola samt högskolekurser i dramapedagogik (pedagogiskt drama, dramakommunikation, äldre yrkesinriktade kurser i dramatik eller motsvarande) minst 60 hp samt därefter arbetat minst 300 dokumenterade uvt som dramapedagog.
 • D – Genomgått annan jämförbar dramapedagogisk utbildning i utlandet eller Sverige. Utbildningen ska ge reell kompetens som motsvarar högskolekurser i dramapedagogik, teater och pedagogik (pedagogiskt drama, dramakommunikation eller andra relevanta kurser i drama, teater och pedagogik) minst 120 hp varav minst 60 hp i dramapedagogik, samt därefter minst 300 dokumenterade undervisningstimmar som dramapedagog.

Barnlediga äger också rätt till att ansöka om att bli medlemmar.
Vid ansökningstillfället skall betyg, kursplaner, litteraturlistor och arbetsintyg medsändas.

§4 Fråga om auktorisation av ny medlem avgörs slutligen av styrelsen.

§5 Medlem skall erlägga av årsmötet fastställd årsavgift. Erlagd årsavgift återbetalas ej. Om årsavgift inte betalats av medlem trots påminnelse nästkommande år, blir man automatiskt avförd ur det aktiva medlemsregistret.

§6 En medlem fortsätter att vara medlem så länge den årliga medlemsavgiften betalas, och medlemskapet upphör alltså om medlemsavgiften inte betalas. Auktoriseringen upphör inte, däremot kan den behöva åter styrkas om en f.d. medlem vill återuppta sitt medlemskap efter längre tid.

 

UTESLUTNING

§7 Organisationens styrelse har rätt att, efter kontakt med och yttrande från berörd medlem, besluta om uteslutning i följande fall:

 • Då medlem på markant sätt, eller vid upprepade tillfällen bryter mot organisationens stadgar, eller andra av organisationen eller dess styrelse meddelande föreskrifter.
 • Vid ansökan om medlemskap eller senare lämnat oriktiga uppgifter till organisationen om sig själva eller sin verksamhet.
 • I sin verksamhet som auktoriserad dramapedagog uppträder eller handlar på ett sådant sätt att fortsatt medlemskap skadar organisationens anseende.
 • I övrigt i sitt handlande förfar på ett sådant sätt som inte är förenligt med organisationens ändamål, syfte och verksamhet.

Styrelsens beslut med motivering skall delges vederbörande genom rekommenderat brev med mottagningsbevis. Beslutet kan av den uteslutna skriftligen överklagas endast vid ordinarie årsmöte. Klagoskriften skall vara styrelsen tillhanda inom en månad efter att vederbörande erhållit uteslutningsbeskedet och innehålla allt som den missnöjde vill anföra som stöd för en ändring av styrelsens beslut.

Styrelsens beslut om uteslutning har omedelbar verkan och gäller oavsett insänd klagoskrift fram till nästa årsmöte. Mot ordinarie årsmötes beslut kan klagan ej föras. Beslut skall fattas med 2/3-dels majoritet. Då medlem ej kan nås av rekommenderat brev p.g.a. okänd adress, kan vederbörande ändå uteslutas ur organisationen. Detta sker fem månader efter poststämpelns datum på returnerat rekommenderat brev.

 

STYRELSEN

§8 Organisationens verksamhet leds av styrelsen. Årsmötet väljer en eller två ordföranden, kassör och minst två ledamöter samt minst en suppleant. Samtliga väljs på två år, önskvärt på sådant sätt, att halva antalet väljs vartannat år. Ordförande väljs dock på ett år.

§9 Styrelsen är beslutsmässig då mer än halva antalet ledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller majoritetens beslut. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. 2/3-dels majoritet erfordras för att beslut om intagning respektive uteslutning skall vara giltigt.

§10 Styrelsen sammanträder efter beslut av ordförande eller när minst hälften av de ordinarie ledamöterna så begär.

§11 Styrelsen har under sin mandattid avgiftsbefrielse samt fria resor till och från RAD:s styrelsemöten.

 

EKONOMI

§12 Det åligger styrelsen att för varje räkenskapsår, som löper enligt kalenderår, avge redovisning för sin förvaltning av organisationens angelägenheter genom avlämnade av verksamhetsberättelse med bokslut för det gångna räkenskapsåret. Minst fem veckor före ordinarie årsmöte skall styrelsen till revisorerna avlämna redovisningshandlingar för förflutet räkenskapsår.

 

REVISORER

§13 Årsmötet utser en revisor samt en suppleant att fungera för tiden intill nästa ordinarie årsmöte. Till revisorer kan utses andra än medlemmar i organisationen. Revisorn skall för varje räkenskapsår avge revisionsberättelse. Verksamhetsberättelse, bokslut, förslag till övergripande arbetsplan, inklusive budget för det kommande verksamhetsåret samt eventuella motioner och förslag skall tillsändas varje medlem senast två veckor före årsmötet.

§14 Ordinarie årsmöte skall hållas årligen på tid som styrelsen beslutat, dock senast under mars månad. Slutlig kallelse/dagordning skall tillsändas varje medlem senast två veckor före årsmötet.

§15 Till ordinarie årsmöte kallas medlemmarna genom skriftligt meddelande som utsänds senast sex veckor för den för årsmötet bestämda tidpunkten. Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av mötesordförande
 2. Val av sekreterare för mötet
 3. Val av justeringsmän, tillika rösträknare
 4. Fråga om stadgeenlig kallelse till mötet utgått
 5. Beslut angående eventuella uteslutningars överklaganden
 6. Fastställande av dagordning
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse samt revisorernas berättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Behandling av motioner och förslag
 11. Fråga om ersättningar till styrelseledamöter och revisorer samt eventuella andra funktionärer
 12. Fastställande av arbetsplan och budget för närmast kommande budgetår
 13. Fastställande av medlemsavgift
 14. Val av ordförande för ett år
 15. Val av kassör för två år (vartannat år)
 16. Val av ordinarie styrelseledamöter för två år
 17. Eventuella fyllnadsval till styrelsen
 18. Val av suppleanter till styrelsen
 19. Val av en revisor samt suppleant för ett år
 20. Val av valberedning
 21. Eventuella övriga val
 22. Eventuella övriga frågor som årsmötet beslutat att behandla

På ordinarie årsmöte får i övrigt endast avgöras ärenden som upptagits på dagordningen.

§16 Varje medlem äger rätt att förelägga årsmötet motion. Motion skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.

§17 Omröstning och val vid årsmötet kan ske medelst fullmakt, dock får varje medlem ha högst två fullmakter.

§18 Extra årsmöte hålls då styrelsen eller revisorerna så finner påkallat, eller då ordinarie årsmöte så beslutat, eller då minst hälften av organisationens medlemmar skriftligen hos ordförande, för viss angiven frågas behandling, begärt att extra årsmöte skall inkallas.
Extra årsmöte som påkallats av revisorerna eller av medlemsgrupp skall äga rum inom åtta veckor från det att begäran framställts. Om kallelse till extra årsmöte gäller vad som stadgats om kallelse till ordinarie årsmöte. I kallelse till extra årsmöte skall anges vilket ärende som föranlett sammankallandet av detsamma. På extra årsmöte får endast avgöras ärende som angetts i kallelse.

 

STADGEÄNDRING

§19 Fråga om ändring eller tillägg till dessa stadgar skall behandlas och avgöras vid två på varandra följande årsmöten, varav minst ett skall vara ordinarie årsmöte. Mellan de två årsmötena skall förflyta en tid av minst åtta veckor. För giltigt beslut erfordras 2/3-dels majoritet.

 

ORGANISATIONENS UPPLÖSANDE

§20 Beslut om organisationens upplösning innebär samtidigt beslut om likvidation, vilket skall genomföras av ordföranden och revisorerna med biträde av den som de finner lämplig.
Samtidigt med beslut om organisationens upplösning skall beslut fattas om disposition av det överskott som kan uppstå vid likvidationen. Därvid får organisationens nettobehållning icke överlämnas till annan än vid beslutet redan bestående riksomfattande organisation som allmännyttigt verkar för ändamål som är nära förbundet med de ändamål som angivits i dessa stadgar. För giltigt beslut erfordras 2/3-dels majoritet.

Upprättade: 80-10-25

Reviderade: 82-10-23, 85-10-26, 87-10-24, 89-01-21, 90-02-17, 94-02-05, 96-08-07, 01-03-17, 05-02-06, 06-02-12, 07-11-25, 15-04-18, 20-04-26