Dramapedagogik

Ordet Drama kommer från gammelgrekiskan och betyder ”att handla”.

Grupprocessen, att utveckla individen i gruppen och individen själv är dramapedagogikens grundstenar, det är en pedagogik där handling står i centrum. Arbetssätt och syfte utgår och anpassas efter deltagarnas behov, intressen och erfarenheter.

Drama/teaterövningar är dramapedagogens verktyg för att hjälpa och guida gruppdeltagarna till att bl. a; interagera, samarbeta, skapa, gestalta, reflektera individuellt och i grupp, hitta olika alternativa uttrycksformer och få möjlighet att argumentera för sina åsikter.

Dramapedagogik kännetecknas av processinriktade undervisningsformer med en mångfald skapande metoder och ett demokratiskt ledarskap, där deltagarna i icke-verbala och verbala handlingar agerar tillsammans och ger känslor och tankar kroppslig form. Arbetet riktas inåt mot gruppen eller syftar till möte med en publik. Upplevelser och reflektion kring upplevelserna har i drama en existentiell dimension och kan leda till insikter om jaget, om roller och relationer, om samhälleliga maktförhållanden och mänsklighetens villkor.

Grünbaum, Anita (2009) Lika och Unika- dramapedagogik om minoriteter

Auktoriserade dramapedagoger hittar du på en mängd olika arbetsplatser, exempelvis inom;


Förskola/Skola.

Pedagogiskt drama, rollspel, processdrama med lärare i roll, värderingsövningar m.m


Tembuilding på företag.
Gruppetablerande/samarbetsövningar


Kulturskola/Teatergrupper.
Gestaltande övningar/improvisationer för att bygga en färdig teaterföreställning.


Teater
Kringarbeten/workshops/eftersamtal kopplade till teaterns repertoar/föreställningar.


Muséer
– Gestaltande guidade visningar/berättande

 

Inom vården
Dramaövningar där egen reflektion och personlig utveckling står i fokus